AS/EN 9100

Poradenství při zavádění systému managementu kvality podle AS/EN 9100 - letecký, kosmický a obranný průmysl

Co je systém řízení kvality?

Podstatou každé organizace je zajištění spokojenosti zákazníka v co nevyšší možné míře. Pro dosažení tohoto cíle je důležité, aby organizace produkovala a průběžně zlepšovala bezpečné a spolehlivé produkty (resp. služby). Globalizace leteckého průmyslu a z ní vyplývající rozmanitost regionálních/národních požadavků v poslední době komplikovaly dosažení tohoto cíle.

Norma AS/EN 9100 tedy specifikuje v nejširším možném rozsahu požadavky na management systému kvality pro uvedené oblasti. Vychází z normy ISO 9001:2015 a vhodně ji doplňuje o další požadavky významné pro oblast letectví, kosmický a obranný průmysl. Výsledkem je stanovení společných požadavků použitelných na všech úrovních dodavatelského řetězce pro organizace na celém světě.

Co mi přinese zavedení systému?

Zavedení systému přináší zvýšení konkurenceschopnosti organizace posílením pozice ve výběrových řízeních (možnost zařazení do mezinárodní databáze OASIS – Online Aerospace Supplier Information System). Dále zmapování jednotlivých procesů, jejich zefektivnění a zavedení procesního přístupu v řízení celé organizace.

Co nabízíme?

Naši konzultanti aplikují při zavádění sytému managementu kvality dle AS/EN 9100 nejnovější trendy, nástroje a své zkušenosti z praxe (NADCAP, softwarová podpora pro management konfigurace a řízení změn, …).

Jak postupovat při zavádění?

Je nutné si uvědomit, že systém řízení kvality dle AS/EN 9100 není pouze o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. To, co je stanoveno, musí skutečně fungovat! Běžná doba realizace se pohybuje okolo půl roku. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jednoho a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má praxi se zaváděním systému AS/EN 9100. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému u zákazníka, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému. Tato kontrola uvolňuje systém do certifikační procedury.

Při aplikaci systému kvality jsou aplikovány Q nástroje a metody podle požadavků konkrétních zákazníků.

Na základě krátké návštěvy Vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8